ضرورت ایجاد فضای دیالوگ

تضارب آرا می تواند باعث پیشرفت علمی شود. با نگاهی به ساختار تولید متخصص در رشته های شهرسازی و معماری میبینیم که جایی برای تضارب آرا وجود ندارد. گویا دیالوگی در این جامعه کوچک وجود ندارد و همه منولوگ های خود را می گویند و به دنبال جذب طرفداران و حامیان  شان هستند. این وضعیت بسیار یادآور فیلم آژانس شیشه ایست که در آن هر چیزی هست به جز اندکی دیالوگ! اگر هم کسی کسی را به انجام کاری باز می دارد از قدرت استفاده می کند و از مجاری نهادینه شده قدرت.
نزدیکترین فضاها به فضای دیالوگ را می توان در بلاگها و همایشها پیدا کرد در محیط کار و دانشگاهها این حداقل فضا هم وجود ندارد. اما با توجه به وجود نسلی از قدیمیهای این رشته و نسلی نوظهور و قوی از متخصصان جوان می توان انتظار داشت که برای ایجاد چنین فضایی پتانسلهای زیادی وجود دارد.

اما باید محافظه کاری علمی را کنار گذاشت، از اشتباه نباید ترسید نویسنده و متخصص خوب کسی نیست که کار بد انجام نداده است بلکه کسی است که کار خوب در پرونده اش دارد.  نباید از نقد شدن و نقد کردن ترسید. از طرف دیگر نوعی احترام هایی که در فرهنگ ما جاافتاده است هیچ دلیلی ندارد که در جامعه علمی هم باشد. نباید متخصصی را صرفا چون سابقه طولانی دارد نقد نکرد آنهم به دلیلی کاملا غیر موجهی مانند ریش سفیدش. البته باید ظرفیت نقد شدن و از طرف دیگر تکبر های بی دلیل را هم کنار گذاشت، هرکس بپذیرد که اشتباهاتی کرده و کارهایش نقایصی دارد....
این نقد بادکنک توخالی این جامعه را می ترکاند! البته نباید انتظار داشت که نقد مورد استقبال قرار بگیرد و همه بر سر آن توافق کنند اما باید نقد راشنید.

در نهایت یادآوری می شود که نقد ذاتا نه مثبت است و نه منفی یا لااقل در ریشه شناسی واژه اینگونه گفته می شود، واژه نقد مثبت چیز بی معناییست که نقض غرض است. نقد در برابر نسیه تعریف می شود و به این معناست که نشان بدهد یک چیز چست و چه نیست! اگر که ایجاد فضای دیالوگ و نقد در مقیاس کلان نا ممکن می نماید می توان آن را در مقیاسهای خرد ایجاد کرد کاری که به نظر می آید برای دانشجویان و حرفه مندان بسیار ضروری باشد./ 2 نظر / 26 بازدید
علی غرقی

ترکیب دیگری هم داریم: «نقد سازنده»؛ که خود نقض‌غرض است، و بیانگر ترسی نهفته از هرگونه تخریب.

هومن

جالب اینجاست که انتظار و توقع نقد سازنده وجود دارد و خطوط این سازندگی موهوم را هم کسی که نقد می شود تعیین می کند!