مبانی نظری طراحی شهری 1

سوال اول: آیا طراحی شهری دانش است یا ترکیبی از هر دو یا تکه تکه هایی با و بی مبنای نظری؟

نکته اول در معین کردن تفاوت دانش و حرفه است، ممکن است در هر متنی این واژه های به نحوی تعریف شوند. اما قدر مسلم طراحی شهری تئوری دارد، هرچند این تئوری بسیار چندمعنایی است و در مقایسه با تئوری های علوم دقیقه شاید بتوان آن را ضعیف خواند. البته تئوری دار بودن طراحی شهری به معنای نابودی طراحی نیست اما به این معناست که طراحی شهری تماما خلاقیت طراحانه و هنرمندانه نیست.
ویژگی این تئوری اینست که قلب آن بر اساس تجارب بشری شکل گرفته است. چنین ویژگی هایی می تواند طراحی شهری را به دانش نزدیکتر کند هرچند هدف این دانش اجرا شدن است بر این اساس بسیاری ممکن است طراحی شهری را صرفا حرفه ببینند.
اما اگر تمامی نظریه ها و نظر ها و ارزشهایی که بر اساس تجارب در مجموعه ای که طراحی شهری خوانده می شود حذف شود آیا باز هم طراحی شهری به همین معنا باقی می ماند؟ نه! اما ممکن است بتوان باز هم برای فضای عمومی تصمیم گرفت و در آن دخل و تصذف انجام داد. اما چنین دخل و تصرفی دیگر طراحی شهری نخواهد بود.


طراحی شهری نه شرط لازم و نه شرط کافی برای ایجاد فضای عمومی خوب است. این موضوع ممکن است طراحان را سردرگم کند و برخی را بر این باور تشویق کند که طراحی شهری صرفا حرفه است. هرچند طراحی شهری هم در پرونده اجرایی خود شکست های زیادی دارد میتوان متصور شد که پایبندی به طراحی شهری می تواند محیطی بهتر ایجاد کند پس برای دخل و تصرف در فضای عمومی بهتر است که به آن دانش و نظریاتی که از تجربیات به دست آمده ارجاع کنیم. به نظر می آید طراحی شهری صرفا حرفه نباشد...

اما آیا طراحی شهری ترکیبی از حرفه-دانش است یا ارتباط این دو طولی است یا اینکه مجموعه ای از تکه تکه هایی با مشخصه های حرفه و دانش؟

/ 1 نظر / 50 بازدید
مهرسا

معماری که شعر می سازد... http://mehrsam.blogfa.com/post-556.aspx