چرا طراحی وجود دارد؟

انسان همواره به تغییر محیط زیست خود و همینطور انطباق با محیط زیست خود پرداخته است. می توان دلایل مختلفی برای این علاقه برای تغییر تصور کرد. برخی بر این باورند که طراحی وجود دارد تا محیط را به محیطی مطلوب تبدیل کند. اما این نگرش نوعی از پایان برای طراحی فرض می کند. محیطی که مطلوب باشد با این نگاه دیگر نیازی به طراحی ندارد. ویژگی های این نگاه بسیار آرمانشهرگرایانه و اوتوپیستی است.البته طراحی معمولا برای مطلوبتر کردن محیط انجام می شود اما این به این معنا نیست که محیطی کاملا مطلوب قابل تصور است.

می توان از طرف دیگر وجود طراحی را به واسطه اشتیاق زیاده خواهانه سیری نا پذیر انسان بدانیم، این نگاه اخلاقی به حفظ شرایط موجود تا زمانی که آسیب زننده نیست می انجامد. انسان طراحی می کند چون همیشه بهتر را می خواهد. طراحی و نیاز به طراحی هرگز پایان نخواهند یافت و به عبارتی بخشی از انسان هستند.

نگاه دیگر اینست که انسان طراحی می کند تا تجربه کند، البته این علت تام نیست به این معنی که تنها دلیل طراحی تجربه نیست بلکه دلیل عدم امکان پایان طراحی اینست که انسان به تجربه علاقه دارد. با این نگاه طراحی شبیه مسافرت است، باطراحی انسان فضای دیگر را به اینجا میآورد. نگاه تجربه خواهانه طراحی را امری انسانی میبیند که به آموختن از آن و تجربه جهان می انجامد.

می توان نگاههای عملکردگرایانه تری به وجود طراحی داشت، طراحی وجود دارد چون سرمایه ضرورتا نیاز به مکان دارد و تحولات سرمایه و چرخه تولید از طریق طراحی به اهداف قدرت و سرمایه در تقابل با یکدیگر می رسند. به این معنا که طراحی در خدمت قدرت سرمایه و یا در تقابل آن به ایجاد نقش می پردازد با این نگاه طراحی وجود دارد تا زمانه که پولی  و انگیزه ای برای طراحی وجود داشته باشد.

می توان طراحی را خلاقانه دانست، خلاقیت انسان که وجهه خداگونه بشر است در طراحی تجلی پیدا می کند. طراحی چیزی جدا از هنر و .. نیست طراحی آینه ایست که انسان خود را در آن می بید طراحی وجود دارد چون انسان می خواهد بیافریند.
نمی توان و شاید هم مفید نباشد که به نتیجه گیری رسید، و همینطور نمیتوان که این لیست را جامع و مانع دانست. طراحی وجود دارد و احتمالهای زیادی برای دلیل آن می توان مطرح کرد، مهم اینجاست که وجود طراحی و نگاهی که دلیل آن وجود دارد می تواند طراحی های متفاوت و طراحان متفاوت ایجاد کند. اما سرانجام بهتر است طراحان نگاه وسیعی به این دلایل داشته باشند و حتی اگر از یکی از این نگاهها طرفداری می کنند آن را حرف آخر و تنها حرف ممکن ندانند.

 

/ 0 نظر / 60 بازدید