رسم خيال و اهميت مواد مخدر

 آگاهی مدرن که با به ثمر نشستن حرکت تجربه گرای رنسانسی تحقق يافت اساسا واقعيت و از آن مهم تر عينيتی برای خيال و آنچه فرا حسی است قائل نيست. اما جهان سنتی (به خصوص در ايران و با تبيين استادانه ايرانيان) به سه عالم معقولات و عالم خيال(مثال) و عالم محسوسات اعتقاد داشت که بر اساس همين اعتقاد از دين ادراکی عقلانی داشت اما بعد از مدرنيته و حذف عالم خيال فضای معنوی تجارب غير مادی به فضايی اقليدسی تقليل يافت و اين امر به يک باره باعث حذف عقلانيت از دين و ظهور مجدد ايدئولوژی در معنای منفی آن شد. اما انسان که جنبه های فرا حسی آن به سبب مدرنيته نابود نشده بود احساس گم گشتگی را عميقا همراه خود يافت. در خلال آگاهی بشر مدرن حرکت های معناگرايی در دهه های گذشته آغاز شد که موسيقی راک ( که به گمانم حاضل دو جربان رولينگ استونز و بيتلز هست) نمونه ای از آن است اما اين حرکت زمينه های خود را فراهم کرده بود حتا می توان جنگهای جهانی و حرکت استعماری را زمينه ساز اين حرکت دانستِ اما اين حرکت که دچار سرنوشت مهمانی بزرگ بيتلز شد ( حدود ۶۰ ٪ شرکت کنندگان حشيش مصرف کرده بودند) بشر امروزی مرزی ميان خيال و توهم قائل نيست و به سبب ذات خويش به دنبال «واردات قلبی» نيز می باشد از اين جهت گرايش معناگرا به مواد مخدر که خيالی غير ارادی را به همراه دارد ايجاد شده است. االبته نقش حاکمان دلال و مخدر به عنوان خفه کننده جوانان را هرگز نبايد فراموش کرد اما داستان واقعا دردناک انحراف جمعی از بهترين و با استعدادترين جوانان که پرسشی معنوی دارند به مواد مخدر گناه زورمندان نيست چراکه آنان به خواب نيز چنين توفيقی نمی ديدند!  بشر مدرن به دنبال پاسخ سوالی که سالهاست جواب آن را نداده ( که چه؟؟ سوال از غايت هستی) از ابزاری منحرف کننده و درونی استفاده می کند و صد افسوس که ايرانيان مسئله را به توليد و مصرف کاهش می دهند‌ ( احسنت به ذهن مريض اقتصاد بين!! )

 

البته نبايد از سر دلسوزی و تحقير به معضلات نگريست و نه لازم است همه گناه را به پای زورمندان نوشت( آنان که هر ابزار را برای تحميف و تعميق جبای مشروعيت مجاز بل واجب می دانند انتظاری را برآورده نخواهند کرد ) گرانی آزادی نبودامکانات مديريت و دانش همگی مسئله هستند اما مسئله ايران از اين جنس نيست

/ 4 نظر / 13 بازدید
da_sein

من در نياز دیدن دنيای ناديدنی می سوزم.................

علی

سلام عزيز از متلکتون ممنون راستی مطلبی نبشتم در باب شار تا شهر در امتداد افاضه های جانانه شما اگر بتوانم و قبول افتد در ابادی چاب شود خواستی برایت می فرستم

علی

بهتون ايميلم زدم اگه دریافت نکردید لطفا خبر بدین