خدایگان بلخ و قم(سوالاتی از علما)   

یکی از مراجع تقلید مولانا را به دلیل آن غزلی که با ردیف «شمس و من و خدای من» گفته است مشرک دانسته است(اصل سخن از سایت بازتاب) خوب شما چه فکر می کنید؟؟!
چند نکته که به فکر حقیر رسید:
1_ خدا و واژه رب در فارسی و عربی معنی مربی هم دارد و مثلا مادر و پدر رب هستند اما رب الارباب حضرت حق است
2_ در این ردیف شما دلیلی مشاهده می کنید که مولانا (که خودش هم روزی ملا بوده) شمس را خدا قرار داده باشد؟! مثلا اگر می گفت شمس من ای خدای من شما چه محشری بر پا می کردید!
3_ آیا می توان تمامی کسانی که به پدیده های محیرالعقول را خدا می خوانند در طول تاریخ نسبت شرک داد؟ مثلا اگه بگیم عجب چیز خداییه!!
4_ شهید مطهری که همواره مورد تایید رهبران جمهوری اسلامی بوده در مورد عرفان و تصوف(البته تا قرن 10) می گوید دو لفظ با یک معنی که یکی (صوفی)ناظر بر وضع اجتماعی و دیگری ناظر بر اوضاع درونیست.البته در تمام طول تاریخ عده ای صوفیه را منحرف دانسته اند اما استناد به این شعر برای مشرک خواندن واین برداشت که شکل گیری صوفیه با هدف انحراف در اسلام بوده است باعث ناراحتی می شود... البته علما دانای دین هستند اما به ظاهر امر حکم می کنند و در حوزه ها هم این ادعا که مجتهد به چیزی غیر از علم اسلامی واقف است مطرح نیست...

باقی بماند!
لینک
چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی