تمرین امروز: آسمان آبی است، طرح ها انسان گرا مانند!   

شهرساز اگر به زندگی معتقد نباشد به طرح شهر موفق نمی شود ( زیگفرید گیدیون )

بیایید تلاش کنیم به زندگی معتقد باشیم ، ( ببخشید شبیه وعظ شد اما ادامه میدهم!) بیایید اگر بی اعتقادیم و اگر زندگی را باور نداریم این بلایا را بر شهر تحمیل نکنیم... به دو چشم شهروندان... 

 

لینک
پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی