حقیقت از دو دیدگاه !   

تا به حال از خود در مورد مفهوم حقیقت پرسیده اید ؟
برخی حقیقت را مطابقت ذهن و عین می دانند یعنی آنچه در ذهن داری با آنچه هست یکی شود
برخی هم حقیقت را بیحجابی و برداشتن حجاب از چهره وجو می دانند یعنی حقیقت یعنی گشایش....
لینک
پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی