گشتی در هنر سنتی   

هنر سنتی ادعای تقدس دارد، اما این تقدس برخلاف بسیار مقولاتی که ادعای آن را دارند باید شناخته شود و نمی توان از جنبه تعبدی آن را مقدس دانست. ضرورت شناخت ما را به چند لایه ای بودن معنی هنر سنتی و در نهایت تمثیلی بودن آن راهنمایی می کند. هنر سنتی هموتره با رمز و تمثیل سروکار داشته است. اما تمثیل چیست ؟ برای شناخا بیشتر این مفهوم باید به چیستی خیال توجه کرد

 خیال که با اسامی هم معنی مثال و تشبیه خوانده می شود معمولا با توهم اشتباه گرفته می شود. از نظر حکمای سنتی عالم خیال رابط میان عالم معقولات و عالم محسوسات بود و از نظر سهروردی تفاوت وهم و خیال را می توان از عقل و با عقل دریافت. اما ویژگی های عالم خیال و ارتباط آن با هنر سنتی چیست ؟ موضوع خلق و خلاقیت در هنر بسیار مهم است. اما آزادانه ترین عالم برای خلاقیت عالم خیال است چرا که بی هیچ تدارکات و مقدمه ای آنچه تصور شدنی است صرفا با اراده تحقق می یابد ( آنچه خواهد دلت همان بینی) اما تمامی صور خیالی مخلوق اراده ما نیستند و بسیاری از خیالات بر ما عارض می شوند

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

حتا هنرمندان امروزی که در عالمی متفاوت زندگی می کنند جنبه های الهام گونه که در عالم خیال تحقق یافته است را تجربه کرده اند.وسعت خلاقیت در این عالم تا حدیست که آنچه در عالم ماده ( محسوسات) غیر ممکن است در عالم خیال به چشم به هم زدنی تحقق می یابد

لینک
دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی