مقام سی و ششم « تفرید »   


" در دنیا غریب باشند . و در میان خلق. اگرشان بزنند، از ره نشوند و اگرشان بنوازند، فریفته نشوند " (از رساله مقامات اربعین ابو سعید ابی الخیر )

در شرایطی که عالم همه عسرت شود و در روزگاری که علم و علم جویی به بی حاصل ترین فعالیت تبدیل شود برای جستن ازین دام و آوردن پیامی از یاری باید به خلوت رفت اما دستی نیز بر آتش داشت. اگر ما هم در کناری بنشینیم و طعنه بزنیم هیچ از نظام طعنه انگیز فاصله نگرفتیم و اگر به جدایی رویم هیچ با جهان واقع نسبتی نداریم، برای کسانی که می گویند و به حق می گویند که زمانه ما آبستن تحول نیست، خرده نمیگیرم اما خواهش دارم این را نیز بیازمایند،
آشنایان ره عشق درین بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
و نیز :
گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند
دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب
کسی که در مقام تفرید پای گذارد غریب است اما مگر نه در این مقام آن کس که درد و آگاهی دارد غریب نیست ؟
از خانه همسایمان صدای شیون می آید. صدای شیون خانه دلم را نخواهم فراموش کردن
لینک
شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی