ای کاش در این فکر نباشد   

عظیم ترین پروژه مدیریت شهری ایران تونل توحید است یا لااقل تبلیغات عظیم گوشه گوشه شهر این را می گویند.

سوال اینجاست که آیا عظمت یک پروژه راباید بر اساس حجم آن یا پولی که برای آن خرج شده سنجید یا بر اساس عظمت منفعت آن ؟!  اینگونه به دنبال عظمت گشتن از نظر تاریخی نشانه خوبی نیست. اینکه راه ماشین را آسان کردید به این معنی نیست که کمک بزرگی به شهر انجام شده.

نمی گویم این تونل بد است اما اینکه مدیران شهری مقهور و مغرور عظمتی از این جنس شده اند نشان بدی است، آقای قالیباف! اجرا و افتتاح عظیم ترین پروژه ها تورا بزرگ و عزیز نمی کنند به فکر مردم باش عظمت یک شهر زندگی مردمان آن است. راحت تر شدن ( یا بهتر بگویم کمتر شدن سختی های !) زندگی مردمان یک شهر معیار عظمت یک پروژه هستند... راستش

این عظمت هیچ انسانی نیست

لینک
شنبه ٥ دی ۱۳۸۸ - هومن فروغمند اعرابی