فرهنگ خوانی کالبدی   

انسان در انجام هر فعالیت و تولیدی اعم از مادی و غیر مادی در هر انتخابی از میان تمامی امکانات و یا به عبارتی شرایط بالقوه یک حالت را انتخاب می کند و برای درصد بالایی از فعالیت های خود دلیل کاربردی ندارد(مثل رنگ لباس نحوه راه رفتن و موضوع و شکل و ... هنرها مثل نقاشی) در این حالت عوامل فرهنگی تاثیر گذار هستند مثل عادات گذشتگان و علایق شخصی و ... از همین روست که فرهنگ ها و فعالیت ها با بکدیگر رابطه ای انکار نشدنی دارند(راپاپورت توضیح بلیغی در این مورد داده) و بر چنین استدلالی می توان فرهنگ مردمان گذشته را از مصنوعات(در مقیاس مختلف از شهر گرفته تا یک گوشواره) آنان بشناسند. پس فرهنگ ایرانیان هم مجموعه رفتار و مصنوعاتشان است و با نگاهی نشانه شناسانه(مانند روش رولان بارت) از شرایط موجود می توان به معانی مشترک دست پیدا کرد...
لینک
پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ - هومن فروغمند اعرابی