اشتباهین، حکیم حاکم و حاکم کارشناس ارشد!   

 به نظر می آید درشرایط فعلی نظر افلاطون در مورد لزوم حاکمیت فیلسوف خالی از اعتبار باشد،حاکم باید چه ویژگی داشته باشد ؟؟  اساسا بعد از رنسانس و بخصوص بعد ماکیاولی نگرش به حاکمان از آدمهای عجیب و نیمه آدم نیمه خدا به آدم های معمولی تغییر یافته است ، دیگر حاکمی که اساسا خصوصیات بشری  نداشته باشد طنزیست در دوران مدرن ، طنزی است که به ضرر افراد ختم می شود، اگر حاکم اساسا نخوابد ، همه فن حریف باشد شاعر باشد کارشناس همه چیز باشد یک معنا بیشتر ندارد ، او دروغ گوست او عوام فریب است!

از طرف دیگر اگر ویژگی ها و احساسات بشری نداشته باشد  به درد دولت مدرن نمی خورد، اگر  از قدرت متنفر باشد چگونه می تواند حاکم خوبی باشد چگونه می تواند کابینه خوب بسازد و چگونه می تواند تبلیغ کند ؟ آدم های الهی به درد دولت مدرن نمی خورند اینها برای حکومت مناسب ترند و احتمالا هم ساختار قدرت را از دولت به حکومت  تغییر می دهند.

پس چه کسی می تواند رئیس دولت باشد ؟ او  باید قدرت طلب باشد باید مدیر باشد و تیم قوی داشته باشد ، او بهتر است شجاع باشد و در عین حال باهوش، او باید برنامه داشته باشد و سابقه! من هم قبول دارم بسیاری از اینها را کروبی ندارد ، اساسا کروبی رئیس جمهور خوبی نمی تواند باشد اما در این شرایط صرفا گزینه بهتر است او  خود را با ویژگی های انسانی برای مردم معرفی کرده ، تیم خوبی دارد و از آن مهمتر برنامه دارد، در این مملکت این مشکل مهمی است که هیچ چیز سر جای خودش نیست ، راستش یکی از مهمترین تعاریف عدالت همین است که هرچیزی سر جای خودش باشد،  اگر با رای دادن خود به این موضوع که هر چیزی سر جای خودش باشد حتا اندکی نزدیک تر شویم برای عدالت حرکت بزرگی کردی ایم چرا که شعار عدالت خود به هیچ نمی ارزد ...

لینک
یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸ - هومن فروغمند اعرابی